Spiritualiteit Seksualiteit

De rol van de vrouw en seksualiteit als bronnen van vernieuwing in de katholieke kerk

Mede naar aanleiding van het recente bezoek van de paus aan de Verenigde Staten en de berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen door kerkelijke vertegenwoordigers.

Jezus: ”Lieve mensen, de tijd is gekomen om samen met jullie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een van de belangrijkste spirituele instellingen, die ontstaan is naar aanleiding van mijn aanwezigheid op Aarde tweeduizend jaar geleden, namelijk de katholieke kerk. Deze kerk heeft zich in het bijzonder ontwikkeld op basis van de mannelijke dominantie die een reflectie vormde van het collectieve bewustzijn van de mensheid. De kerk heeft de functie op zich genomen om door de eeuwen heen de aandacht blijvend te vestigen op mijn komst en mijn activiteiten en de mensen die mij omringden en steunden. Gezien het destijds nog beperkte vermogen van de mensheid om de energie en de bijdrage van de vrouw te erkennen en te waarderen wisten mijn partner Maria Magdalena en ik van tevoren dat onze leringen niet volledig zouden worden begrepen en doorgegeven. Wij realiseerden ons toen ook dat er een tijd zou komen wanneer dit wel tot de mogelijkheden zou behoren, namelijk wanneer jullie mensen verder in bewustzijn ontwikkeld zouden zijn. Als het proces van zelfacceptatie en zelfheling dieper in jullie hart doorgedrongen zou zijn, zouden jullie in staat zijn om een completer beeld van jullie spirituele ontwikkeling en potentie te krijgen. In het kader hiervan is jullie potentieel belangrijkste bewustzijnsopening een direct gevolg van het omarmen van het vrouwelijke. Dit laatste is overigens een individueel en collectief proces dat vanaf de Tweede Wereldoorlog reeds sterk geïntensiveerd is. Het omarmen van het vrouwelijke in jezelf en in contact met anderen impliceert dat je in contact komt en kwam met je eigen gevoel. Dat gebeurt en gebeurde echter niet zo maar. Eerst hadden jullie tijdens meerdere levens een ontwikkelingsproces nodig dat jullie het gevoel gaf dat jullie de wereld buiten jezelf konden bouwen, sturen en beheersen. Jullie wilden controle over de vorm ervaren. Dat gaf jullie een gevoel van zelfvertrouwen, maar anderzijds ook een gevoel van leegte. Dit gevoel van leegte bracht en brengt jullie terug naar je eigen gevoel, op zoek naar de essentie van je leven. Door de aandacht naar het voelen te verleggen zijn jullie in een helingsproces terechtgekomen. Het helen van oude pijnen, zowel uit dit leven als uit andere levens, vindt plaats door te durven voelen en de onderliggende ervaringen, overtuigingen en zelfveroordelingen toe te laten. Dit proces opent de weg naar je hart en naar het steeds meer van jezelf houden. Jezelf lief hebben stelt je in staat om je leven op Aarde te herwaarderen. Het omarmen van je Aardse leven is de vrouwelijke weg naar je spirituele ontwikkeling. Deze weg van liefde en mededogen maakt het oplossen van jullie belangrijkste menselijke dilemma’s mogelijk.”

Grootste uitdaging van deze tijd

Jezus: “Jullie leven in een tijd waarin de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe een centrale rol speelt in de verdere groei van de mensheid naar een bewust ontwikkelde beschaving op Aarde. Daarbij speelt iedereen een essentiële rol, namelijk in jullie persoonlijk denken, voelen en handelen. Het hart kan hierbij leidinggeven aan je verstand door de essentie naar voren te brengen en je verstand kan vorm helpen geven aan de weg van je hart.

Het in balans brengen en houden van het vrouwelijke en het mannelijke principe vormt een van jullie meest essentiële spirituele, persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Er zijn menselijke instellingen die leidinggeven aan de spirituele ontwikkeling van de mens. Zij kunnen de keuze maken om een bewuste weerspiegeling te willen zijn van dit integratieproces. Met name de katholieke kerk heeft evenwel vanaf haar oorsprong de keuze gemaakt om uitsluitend door mannen te worden geleid. Dat was een duidelijke reflectie van het toenmalige collectieve bewustzijn en van een tijd waarin de mensheid er niet aan toe was om het vrouwelijke te omarmen. De tijden zijn echter veranderd en de behoeften van de huidige mens zijn steeds meer gerelateerd aan het in balans brengen van het vrouwelijke en het mannelijke in elk mens en in de mensheid in het algemeen. Deze balans is essentieel voor het openen van jullie hart.”

Op weg naar een vrouwelijke paus

Jezus: “De katholieke kerk staat dan ook voor een belangrijk keuzemoment in haar ontwikkeling. Het gaat om de rol die ze wil spelen in de verdere bewustzijnsgroei van de mensheid. Deze kerk staat voor de keuze om de vrouw volledig te omarmen en te erkennen en het vrouwelijke volkomen gelijkwaardig aan het mannelijke te verklaren. Zowel kerkgangers als kerkleiders staan voor deze keuze.

Als jullie je bewust worden dat het integreren en herwaarderen van het vrouwelijke centraal staat in jullie huidige ontwikkeling, kunnen jullie je ook voorstellen dat instellingen die dit proces reflecteren een instrument kunnen zijn voor jullie verdere bewustwording. Groepen en instellingen die niet met de tijd meegaan, verliezen uiteindelijk hun leidende positie en wel omdat ze jullie processen niet meer weerspiegelen.

Het gelijkwaardig stellen van vrouwen in de kerk zal bepalend voor de toekomst van deze organisatie zijn. Zo is mijn partner Maria Magdalena volkomen gelijkwaardig aan mij. En het op gelijkwaardig niveau stellen van Maria Magdalena aan mij zal voor de kerk en anderen een onmisbare stap zijn om de gelijkwaardigheid van man en vrouw te bestendigen. De aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus in de kerkelijke organisatie, zo ook als een vrouwelijke paus, zal de kerk in staat stellen om een duidelijke spiegel van de maatschappelijke processen te blijven vormen en om als instrument te blijven fungeren voor jullie spirituele ontwikkeling.”

Seksualiteit met het hart verbinden

Jezus: “Op dezelfde manier heeft de kerk ook de mogelijkheid om aan seksualiteit een rol binnen de kerkelijke structuur te bieden. Het bezoek van de paus aan de Verenigde Staten in april 2008 heeft de aandacht wereldwijd weer naar dit onderwerp teruggebracht. De ongewenste seksuele handelingen met kinderen door priesters en andere kerkelijke leiders de afgelopen tijd, die ook de seksuele handelingen van kerkelijk leiders en vertegenwoordigers gedurende vele eeuwen herhalen, laten jullie de noodzaak van deze beoogde vernieuwingen zien. De katholieke kerk staat hierbij voor een belangrijke uitdaging, namelijk het integreren van seksualiteit met het hart. Het onvermogen om deze verbinding te maken is de oorzaak van de vele hierbovengenoemde seksuele incidenten waarbij er juist geen verbinding bestond tussen de liefdesenergie van het hart en de verrichte handelingen. De bewustzijnsontwikkeling van de kerk rond dit onderwerp ligt bij het integreren en eren van mannen en vrouwen die als volwaardige priesters voor een gezinsleven kunnen kiezen en die de boodschap van liefde in een geaarde vorm kunnen uitdragen. Op die manier kan de kerk binnen het priesterschap zowel ruimte bieden aan mannen en vrouwen die voor een celibatair leven kiezen als voor getrouwde stellen.”

Iedereen kan spiritueel leiderschap tonen

Jezus; “Echter, het is ook belangrijk om te stellen dat de veranderingen in de kerk ook een reflectie kunnen zijn van de interactie van de kerk met de ‘gewone’ mens. Jullie hebben ieder voor zich ook de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de bewustzijnsontwikkeling in elke spirituele of maatschappelijke instelling. Uiteindelijk heeft iedereen een leidinggevende rol binnen zijn of haar persoonlijke of collectieve processen. In welke richting deze ontwikkelingen dan ook plaatsvinden, uiteindelijk zal de individuele mens het spiritueel leiderschap over het eigen leven in eigen handen nemen om de bewuste eigen verbinding met zijn of haar Goddelijkheid te herstellen. Daartoe zullen spirituele instellingen een ondersteunende en inspirerende rol spelen naarmate hun ontwikkelingen in bewustzijn hen in staat stellen om hun eigen Goddelijkheid en die van de mens te aanvaarden en verkondigen. Als dit op een toegankelijke wijze voor ieder mens plaatsvindt, zullen deze spirituele instellingen de rol nemen waar ze oorspronkelijk voor bedoeld en gecreëerd waren, namelijk om als instrument te fungeren voor het openen van jullie hart en voor het bewust ervaren van je eigen Goddelijkheid. Ik Jezus, samen met Maria en Maria Magdalena, ben altijd beschikbaar om jullie hierin te ondersteunen. In liefde en licht, Jezus.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *