Spiritualiteit

Maria, Jezus en Maria Magdalena over de toekomst van de wereld

Openbaring in het kader van de overgangsperiode 2012/2013

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen op Aarde, we willen met jullie in gesprek gaan over de toekomst van de wereld. Er worden op dit moment allerlei voorspellingen gedaan over de mogelijkheden waarop het leven op Aarde de komende jaren zich kan gaan ontwikkelen. Dit is een reflectie van een behoefte die diep in jullie leeft; de behoefte om naar jullie zelf te kijken buiten het dagelijks leven om.

Jullie zijn namelijk permanent op zoek naar meer perspectief in jullie persoonlijk leven. Op zoek naar vooruitzichten die – naast de dagelijkse bezigheden – ook nog een andere betekenis aan jullie leven geven. Zo’n bredere kijk heeft ook het effect dat het jullie met ‘een innerlijk gevoel van eenheid’ en ‘het horen bij het grotere geheel’ in contact brengt. Dit nu brengt jullie ook in contact met de spirituele wereld, met ons en met jullie eigen Goddelijkheid.”

De functie van voorspellingen over de toekomst

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie zijn in jullie persoonlijk leven veelal primair op een aantal zaken gefocust, zoals werk en familieleven. In veel gevallen geven die jullie het gevoel in een relatief kleine wereld te wonen. Dit gevoel geeft aan de ene kant de indruk van veiligheid en houvast in het leven, maar aan de andere kant werkt het ook beperkend. Een verbinding met ‘het grotere geheel’ geeft daarentegen een gevoel van vrijheid en breder perspectief en bevordert het contact met jullie Hogere Zelf. Het maakt jullie open voor iets nieuws. Omdat dit zo’n essentiële menselijke behoefte is, willen we daar samen met jullie aandacht aan besteden. Ook om de mensheid bewuster te laten worden van de manier waarop zij doorgaans met dit thema omgaat. Er zijn in de afgelopen eeuwen meerdere soorten voorspellingen uitgesproken door personen die op hun eigen wijze bezig waren met de ontwikkeling van de mensheid op Aarde. Sommige van hen konden zich afstemmen met enerzijds het collectieve bewustzijn van de mensheid in de periode waarin zij leefden en met anderzijds een projectie daarvan op de ontwikkeling van de mens in de toekomst. De functie van deze voorspellingen was het houden van een spiegel voor de toenmalige en toekomstige generaties over wat ze zelf en samen aan het creëren waren. En wat zou kunnen gebeuren als de mensheid zich in dezelfde richting zou blijven voortbewegen. Deze voorspellingen hebben de mensen destijds geholpen om bewuster te worden van het effect van hun eigen handelen. Toch roepen deze voorspellingen vragen op, bijvoorbeeld: wat bepaalt de toekomst? Ligt de toekomst al vast? Wat is onze eigen invloed daarop? Jullie hebben allemaal jullie eigen ideeën en overtuigingen over de antwoorden op deze vragen. Maar wij – Maria Magdalena, Jezus en Maria – willen ook een bijdrage aan jullie bewustzijnsproces daaromtrent leveren.”

De toekomst wordt in het heden gecreëerd

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dat brengt ons terug naar de manier waarop een bepaalde creatie van de mens zich in de tijd manifesteert en zich naar de toekomst toe projecteert. De toekomst wordt namelijk in het heden gecreëerd en is het resultaat van de wijze waarop alle betrokkenen de huidige omstandigheden creëren en verwerken. En in hoeverre de betrokkenen bewust handelen vanuit hun scheppingskracht of dit onbewust doen of vanuit een slachtoffer- of daderrol. Wie zijn al die betrokkenen? In dit geval hebben we het over de gehele mensheid, de Aarde en de natuur en de spirituele dimensies die met de Aarde verbonden zijn en waar wijzelf – Maria Magdalena, Jezus en Maria en de rest van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht – ook deel vanuit maken. Samen vormen zij allen de direct betrokkenen. Indirect is de gehele Kosmos met dit proces verbonden, omdat alles dat op Aarde plaatsvindt invloed heeft op de totale Kosmos en andersom. Elke Aardse gebeurtenis of elk Aards proces is namelijk direct verbonden met het Absolute, met het Goddelijke. Het Absolute en het Aardse zijn in wezen één.”

Ruimte creëren voor wonderen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wat maakt nu dat de projectie van het heden in de toekomst beïnvloed kan worden? Zoals we eerder hierboven hebben gezegd: de huidige levenscreaties projecteren zich in de tijd waardoor toekomstige gebeurtenissen vorm krijgen. Als jullie bewust vanuit jullie Goddelijkheid gaan handelen, dan zijn jullie in staat om de gebeurtenissen te verbinden met hogere dimensies, dan zijn jullie in staat om een kanaal te zijn voor het Goddelijke op Aarde. En dat nu creëert ruimte voor wonderen. Wonderen zijn gebeurtenissen die worden gecreëerd door een opening in bewustzijn waardoor een hoger niveau van het Goddelijke op Aarde manifest kan worden. Wonderen zijn gebeurtenissen die het verloop van de omstandigheden doorbreken en het proces naar een hoger niveau van bewustzijn tillen.”

Zijn er rampen nodig?

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De laatste tijd worden voorspellingen gedaan waarin naar voren komt dat er meerdere rampen nodig zouden zijn voor de ontwikkeling van de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn. Deze berichten vormen een spiegel van het bewustzijn op dit moment. Ze zijn een reflectie van gevoelens van angst, onzekerheid en de oude overtuiging dat lijden nodig is om in bewustzijn te groeien. Deze aanname komt uit de tijd dat het mannelijke niet met vrouwelijke verbonden en in balans was. Deze voorspellingen suggereren dat de mens weinig bij te dragen heeft aan wat er kan gaan gebeuren op Aarde en niet zijn eigen wenselijke heden en toekomst vorm kan geven. De mens lijkt dan alleen de rol van Geschapene en niet van een bewuste Schepper te vervullen. Daarbij is het ook belangrijk dat jullie je realiseren dat wanneer jullie bezig zijn met het voorspellen van rampen jullie deze rampen eigenlijk zelf aan het creëren zijn. En dan vervult de profetie zichzelf. Wanneer jullie echter een betere wereld in het heden en in de toekomst wensen is het opportuun de kracht van het heden daarvoor te gebruiken. Waarom wachten? Doe het nu!”

Geen toekomstige splitsing van de mensheid

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Zo horen wij ook diverse berichten over een mogelijke toekomstige splitsing van de mensheid in een groep van zogenaamde spirituele gevorderden en achterblijvers in bewustzijn. Wij willen duidelijk maken dat er geen sprake is van enige tweedeling in de mensheid. Het is weliswaar zo dat sommige mensen een snellere bewustzijnsontwikkeling doormaken en zich steeds meer realiseren dat ze Goddelijk zijn. Er zijn echter ook mensen die op een meer basaal niveau functioneren en waarvan hun handelen niet bewust verbonden is met het hart. Toch zijn alle mensen in verschillende stadia van ontwikkeling bezig om bewust te worden van hun eigen Goddelijkheid en hun hart te openen. (zie ook de vijf stadia van bewustzijnsontwikkeling in Openbaring 7 uit ‘De Goddelijkheid van de mens – Deel I’) Het gaat er niet om wat er in een bepaald jaar in de toekomst kan gaan gebeuren, het gaat om jullie handelen in het ‘hier en nu’! Omdat de mensheid één grote familie vormt, stimuleert de ontwikkeling van de ene mens de ontwikkeling van de ander. Hoe meer een mens zijn of haar hart opent zal deze ook de behoefte krijgen om anderen te inspireren deze weg te gaan. Een kenmerk van een hartopening is het voelen van mededogen en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen. Onvoorwaardelijke liefde is gekoppeld aan acceptatie en begrip van jezelf en van anderen. De hoeveelheid liefde die zich daarbij steeds meer op Aarde manifesteert doet wonderen gebeuren. Beperkingen en blokkades die onoverwinnelijk leken zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ongeacht hoe zelfzuchtig, egoïstisch of arrogant iemand kan zijn, toch zal ook deze persoon eens opgetild worden door de golf van liefde. Uiteindelijk ontstaat het ultieme mededogen wanneer men in staat is om ‘goed en kwaad’ in zijn of haar eigen hart te omarmen en ‘boven goed en kwaad te staan’ om zo contact te maken met een dimensie van eenheid die de mens de mogelijkheid biedt om de dynamiek van het Goddelijke spel te kunnen waarnemen.”

De toekomst ligt in jullie handen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wij willen jullie attenderen op het feit dat jullie Scheppers zijn, van het heden en van de toekomst, en niet aan het zogenaamde lot overgelaten zijn. De toekomst ligt in jullie eigen handen. Om bewust jullie eigen toekomst te bepalen is het nodig dat jullie de verantwoordelijkheid nemen voor jullie eigen Goddelijkheid en voor jullie eigen scheppingskracht. Bijvoorbeeld het volgen van je hart bij de keuze van een nieuwe werkactiviteit, het nemen van initiatief voor het helen van een relatie, het besluit te nemen om te stoppen met het oordelen over anderen, een bijdrage te leveren aan het in balans komen van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en in je omgeving, voor je visie durven uitkomen, met je dierbaren persoonlijke gevoelens te delen of jezelf te vergeven.

Vanaf het moment van het activeren van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde, in jullie harten ten tijde van de komst van Jezus op Aarde is er een opening gecreëerd voor liefde en mededogen. Het creëren van toekomst van de mensheid op basis van liefde en mededogen maakt dat geen ramp nodig hoeft te zijn om jullie harten te helpen openen. Het handelen vanuit het hart impliceert ook dat de mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn. Daarbij voegt het vrouwelijke element overvloed, creativiteit, intuïtie, verbinding en mededogen toe. Beide in harmonie zijnde principes, mannelijk en vrouwelijk – zoals bij ‘Maria Magdalena en Jezus’ en ‘Maria en Jozef’ – kunnen een liefdevol, vreedzaam en overvloedig bestaan scheppen voor de gehele mensheid. In dit proces zijn we jullie graag van dienst. Gebruik onze gebeden, oefeningen en openbaringen om de verbinding met je hart en je Goddelijkheid verder te ontwikkelen. Daarin staan we jullie van harte bij.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *