Spiritualiteit

Openbaring over de stroom van bootvluchtelingen in Europa

Bootvluchtelingen zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven, ze dienen de mensheid in zijn geheel

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, de wereldbevolking wordt in toenemende mate krachtig geconfronteerd met de problematiek van de bootvluchtelingen die hun thuislanden ontvluchten op zoek naar een betere toekomst. In deze periode gaat het in het bijzonder om mensen uit het Midden-Oosten en Afrika die op grote schaal een nieuw bestaan in Europa willen opbouwen. Zij brengen niet alleen zichzelf, maar de hele wereld in beweging.

De problematiek van mensen die uit noodgebieden vluchten op zoek naar betere levensomstandigheden is van alle tijden. Maria Magdalena en haar naasten zijn na het overlijden van Jezus na zijn kruisiging ook op een boot over de Middellandse Zee naar een veilige haven gevlucht. In het gebied wat nu Frankrijk heet kon ze destijds, in vrede en verbinding met de Aarde en met haar Goddelijke Bron, een nieuw leven beginnen.”

Europeanen zijn bezorgd

Maria Magdalena en Jezus: “De moedige en vaak wanhopige zoektocht van deze vluchtelingen naar een veilige toekomst is in essentie de queeste van de mensheid naar de helende kracht van het vrouwelijke en naar meer balans tussen beide seksen. Als de vrouwelijke energie meer aanwezig is in een bepaalde samenleving, is er meer gelijkwaardigheid, overvloed, respect en zorg voor de basisbehoeften en de rechten van de mens. Als de mannelijke energie in balans is, is er meer rechtvaardigheid, veiligheid, orde en helderheid in de maatschappij. De hunkering naar deze essentiële aspecten van het menselijk leven drijft deze individuen om, veelal met gevaar voor eigen leven, op weg te gaan om een toekomst in meer ontwikkelde landen op te willen bouwen. In deze landen heeft de collectieve bewustzijnsontwikkeling namelijk een meer bevredigende materiële, energetische, emotionele, psychische en sociale vorm aangenomen.

De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke is een essentiële factor bij het scheppen van een hoogwaardige beschaving. De onmacht om dit in het vaderland te realiseren maakt dat veel mensen het levensgeluk in een ander land of werelddeel zoeken. Veel Europeanen maken zich echter zorgen over de grote vluchtelingenstroom. Zo worden ook zij in beweging gebracht. Ze voelen dat

hun eigen cultuur, hun waarden en normen en hun economische welvaart in het geding kunnen komen. Ze zien de bootvluchtelingen als kosten- en lastposten. Ze staan nog niet open voor hun hartskracht en de vele kwaliteiten die zij als bijdrage voor Europese voorspoed met zich mee brengen.”

Het historisch perspectief

Maria Magdalena en Jezus: “Graag kijken we met jullie naar de historische achtergrond van dit proces. In het verleden hebben Europese landen namelijk de wereld uitvoerig verkend en religieuze, economische, culturele en sociale banden gelegd met andere gebieden in de wereld. Op persoonlijk niveau gebeurde dit veelal in het belang van de toenmalige Europeanen die vaak deze, naar Westerse maatstaven, minder ontwikkelde gebieden voor hun eigen gewin en expansie gebruikten. Op spiritueel niveau zijn er destijds banden gelegd op basis waarvan deze volkeren nu een tegenprestatie verlangen bij de landen die ze destijds, door middel van hun mankracht en natuurlijke bronnen, hebben geholpen. De meer ontwikkelde Europese landen worden nu geconfronteerd met de impliciete wensen van de vluchtelingen voor het creëren van balans in deze uitwisseling.”

Er is een taak voor Europa weggelegd

Maria Magdalena en Jezus: “Er is dan ook een taak voor Europa weggelegd. Hun invloed op de mondiale politiek en economie stelt de Europese landen en regeringsleiders in staat om stappen te zetten die de balans in de wereld bevorderen en om waarden als respect, overvloed, gelijkwaardigheid en verbroedering te stimuleren. Het leggen van bruggen en het creëren van verbindingen tussen verschillende culturen, religies en economische belangen is hierbij Europa’s grootste uitdaging. Deze gewenste houding en daadkracht zal de eenheid in het bewustzijn van de mensheid mede helpen herstellen. Het concreet verbeteren van de positie van vrouwen en het tonen van respect en waardering waar zij recht op hebben zal bij een ieder bewustwording en vaardigheden doen ontwikkelen die voor het bereiken van eenheid en saamhorigheid nodig zijn. Dit is niet alleen de taak van de leiders in welk land dan ook, maar is een uitdaging voor ieder mens, voor zichzelf en voor elkaar.”

Vluchten over water heeft een speciale betekenis

Maria Magdalena en Jezus: “Vluchten over water heeft een speciale betekenis. Spiritueel gezien staat de zee voor het oneindige Goddelijke veld, het Absolute niveau van God. Als mensen om welke reden dan ook de zee opgaan, laten ze in wezen hun oude leven achter zich. Er is op dat moment geen weg terug. Op zee komen ze zichzelf tegen. Er ontstaat bij hen een proces van opnieuw herboren worden en voor sommigen van letterlijk sterven om later mogelijk opnieuw geboren te kunnen worden.

De mensen die zo’n tocht wagen zijn op zoek naar een beter Aards leven en zijn spiritueel eigenlijk op zoek naar het verder incarneren van hogere aspecten van hun bewustzijn. In eerste instantie door betere levensomstandigheden die hun in staat stellen om hun hart te openen en om hun trilling te verhogen. Deze positieve ontwikkeling is echter niet genoeg om hun zoektocht te voltooien. Als deze vluchtelingen in een meer ontwikkelde samenleving worden opgenomen hebben de meeste van hen op veel terreinen begeleiding nodig om hun vermogens verder te ontwikkelen om als gelijkwaardigen aan de voor hen nieuwe samenleving deel te kunnen nemen. Uiteindelijk ligt er voor vele van deze vluchtelingen of hun nakomelingen de taak om dit evenwicht ook in hun moedercultuur te verwezenlijken. Sommige van deze mensen kunnen later dan ook als nieuwe leiders een voorname rol spelen bij het verbeteren van de levensomstandigheden in hun land van herkomst. Enerzijds hebben zij zelf een sterke persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en anderzijds kennen zij de situatie van de gebieden waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Zij dienen op den duur dan ook verantwoordelijkheid te nemen voor de transformatie van hun vaderland.”

De transformatie van alle landen

Maria Magdalena en Jezus: “De transformatie van deze landen is echter niet alleen een lokaal vraagstuk. Ook de samenlevingen van de meer ontwikkelde landen bevinden zich nog steeds in een grote veranderingsfase. Jullie gaan uiteindelijk samen van verdeeldheid naar eenheid, van armoede naar rijkdom, van angst naar onvoorwaardelijke liefde. Deze transformatie van alle landen kan echter pas volledig vorm krijgen wanneer jullie je individuele en collectieve visie op de mens en op het leven aanpassen. Jullie huidige maatschappelijke, economische en politieke machtsstructuren worden nog steeds grotendeels door angst geregeerd. Deze angst komt voort uit jullie beperkte mensbeeld, een voornamelijk rationeel mensbeeld dat nog sterk bepaald wordt door vergankelijkheid en dood. In dit mensbeeld ontbreekt het Goddelijk bewustzijn dat de essentie van de mens vormt.

Het integreren van hogere niveaus van jullie bewustzijn in het dagelijks bestaan en het plannen en structureren van jullie collectieve en internationale leven stelt jullie in staat om de kwaliteiten van je Aardse bewustzijn en van je Aardse leven op een hoger plan op te tillen. Dit kan niet door een groep of een land alleen worden gerealiseerd. Het dient een grootschalig project te zijn dat welvaart en bewustzijnsverruiming voor alle mensen teweeg kan brengen.”

Daadkracht, tact en verantwoordelijkheid

Maria Magdalena en Jezus: “De ongelijkwaardigheid en armoede in de wereld kan niet door passiviteit worden opgelost. Daadkracht en tact zijn vereist. Verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de mensheid als geheel gaat daarbij voorbij aan de belangen van kleine op macht gerichte groepen. Het streven naar macht uit eigen belang is in strijd met de visie van de mens als een Goddelijk wezen en resoneert met de cultuur van de dood. De grote groepen bootvluchtelingen en hun vastberadenheid vormen een spiegel van een onevenwichtige verdeling van de macht en rijkdom in de wereld waarin belangen van kleine groeperingen nog steeds grote invloed hebben op de koers van de collectieve ontwikkeling van de mensheid.

Dat is langzamerhand aan het verschuiven door de groeiende bewustwording en het ontwaken van velen van jullie in deze tijd. Bootvluchtelingen zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven, ze dienen de mensheid in zijn geheel bij de collectieve zoektocht naar een hogere standaard voor alle mensen op Aarde. De concrete oproep van de bootvluchtelingen vraagt om een hartopening en het op grote schaal scheppen van een hoogwaardige samenleving voor ieder mens.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, staan voor balans, liefde, respect en eenheid tussen man en vrouw. Moge onze liefde jullie inspireren om het hart naar elkaar te openen, elkaar te inspireren en te bewonderen als de Goddelijke mensen die jullie zijn! In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *